çimento yapmak için yüksek fırın cürufu

Yüksek Fırın Cürufu (Özet) – Beton ve Çimento

Yüksek fırın cürufu ve yüksek fırın cüruflu çimento ile yapılan betonun en önemli üstünlüğü çevresel etkilere karşı daha dirençli olmasıdır. Bu nedenle sülfat etkisi, deniz suyu etkisi, donma-çözünme etkisi ve aşınma etkisi gibi çevresel faktörlerin baskın olduğu yerlerde kullanımı faydalıdır. Ayrıca betonun ...

Barit, Bazaltik Pomza, Kolemanit ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı

ÖZET: Bu çalışmada; barit, kolemanit, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve bazaltik pomza içeren betonların dayanım ve dayanıklılığını incelenmiştir. Çimento ve ince agreganın yerine barit, kolemanit, yüksek fırın cürufu ve pomza kullanılmıştır. Çimento ile yer değiştirme yüzdelerinin etkisi değişik şekillerde araştırılmıştır.

Yüksek fırın cüruf katkılı çimento pastalarının elektriksel

%30 oranlarında çimento yerine ağırlıkça yüksek fırın cürufu katılarak ve su/çimento oranları sırasıyla 0.40, 0.45, 0.50 ve 0.55 olan karışımlar hazırlanmıştır. Çimento, su ve yüksek fırın cürufu mikserde 5 dakika süreyle karıştırılmıştır. Hazırlanan karışımlar 40 x 40 x 160 mm boyutlarındaki

YENİ NESİL YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU CEM III B C TİPLİ

Anahtar Kelimeler : Yüksek fırın cürufu, sülfat, çimento Sayfa Adedi : 74 Tez Danışmanı (Kurum) : Dr. Elif PUL Tez Danışmanı (Üniversite) : Doç. Dr. Mustafa ŞAHMARAN. v New Generation Blast Furnace Slag CEM III/B-C Typing Cements Performance with High ... hayatını sürdürebilmeleri için gerekli olan su her zaman masum ...

Academic Perspective Procedia

Bu çalışmanın amacı çimento ile yüksek oranlarda yüksek fırın cürufunu (YFC) yer değiştirerek kendiliğinden yerleşen beton (KYB) elde etmek ve bu betonların mekanik özelliklerini incelemektir. Hazırladığımız karışımlarda çimento ile yüksek fırın cürufu %15, %30, %45, %60, %75 ve %90 oranlarında yer değiştirilmiştir. Bunlara ek cüruf …

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ÇİMENTO YÜZEY …

hamurlarının hidratasyon sırasında minerolojik yapısını ve faz gelişimini belirlemek için DTA-TG, XRD ve FT-IR analizleri yapılmıştır. Ayrıca 28 günlük mikro yapıları SEM ile belirlenmiş ve harç numuneleri, dayanım testleri ... Yüksek fırın cürufu, çimento, hidratasyon, yüzey özellikleri. THE EFFECTS OF BLAST FURNACE ...

Çimentoda bazı atıkları alternatif hammadde olarak kullanarak …

Son yüzyılda çimento dünyada, sudan sonra en çok tüketilen ikinci ürün oldu. Çimento yapmak yüksek sıcaklıklar gerektirir, büyük miktarda hammadde tüketir ve ciddi miktarda sera gazı karbondioksit (CO2) üretir. Çimento üretimi 1950'den bu yana otuz kattan fazla ve 1990'dan beri neredeyse dört kat arttı. Şekil 1. Çimento üretimindeki …

Yüksek Fırın Cürufu

Yüksek fırın cürufu, yüksek fırınlarda demir üretilirken elde edilen silis, kalsiyum alümin silis ve bazik kökenli bileşikler içeren ve ergimiş halde elde edilen atık bir malzemedir.Yüksek fırın cürufu (YFC), demir cevherinin demir metali üretilecek şekilde ergitilmesi sonucu oluşan bir üründür. Aslında, cüruflar metal ve alaşım endüstrilerinde, …

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

42.5 çimento, yüksek fırın cürufu, bazalt ve üleksitin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla alınan örnekler üzerinde ETİ Maden irketine ait labor atuvarda deneyler ve ...

Puzolan ve Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Üretiminde Kullanımı

Yüksek fırın cürufu, demir üretimi için demir cevherinin yüksek fırın olarak adlandırılan fırınlarda eritilerek indirgenmesi esnasında ortaya çıkan bir atık malzemedir. Fırındaki yüksek sıcaklık nedeniyle eriyik hale gelen ve CaO, SiO 2, Al 2 O 3 gibi oksitleri içeren cüruf, ani olarak (suda) soğutulduğu takdirde, iri ...

Pomza, Barit, Kolemanit ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı …

Bu makaleye atıf yapmak için ... dayanımı ve sülfat dayanıklılığı incelenmiştir. Çimento ve Rilem-Cembureau standart kumu yerine çeşitli oranlarda pomza, barit, kolemanit ve yüksek fırın cürufu kullanılmıştır. ... ve yüksek fırın cürufu kullanarak üretilecek betonların dayanım ve durabilite özellikleri ...

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ …

Yüksek Fırın Cürufları çeşitli metalurji tesislerinden elde edilen atıkmadde gruplarından birisidir. Bu çalışmada Karçimsa fabrikasından sağlanan Yüksek fırın cürufu ve CEM I 42.5 çimento kullanılmıştır. Çimento miktarı sabit tutularak belirli oranlarda (%17, %33 ve %50) yüksek fırın cürufu eklenerek betonlar ...

YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU BETONLARIN BAZI MEKANİK …

yüksek fırın cürufu değişik yapısal özellikler gösterebilir [5]. Yüksek fırın cürufu çimento ile ikame edilerek inşaat sektö-ründe kullanılmaktadır. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar …

YÜKSEK DAYANIM VE YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARDA YÜKSEK FIRIN CÜRUFU

Bu çalışmada yüksek dayanımlı ve yüksek performanslı betonların tasarımında yüksek fırın cürufu kullanımının geçirimlilik ve durabilite özelliklerine etkileri incelenecektir. Abstract Use of blast furmace slag in high performance concrete has increased in the ready mixed concrete industry.

T.C. NİĞ

aktive edilmi ş yüksek fırın cürufu ile hazırlanan betonun ve CEM I - CEM II çimentoları ile hazırlanan şahit betonlarının hidratasyon sıcaklı ğına etkisi ve basınç dayanımları ara ştırılmı ştır. 300, 350 ve 400 doz için, %4-6-8 Na oranlarında hazırlanan

Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Mekanik

Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Mekanik Asınması ve Su Geçirimliligi ... Mavikent-Isparta Örneğinde Sismik Mikrobölgeleme Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi. Osman Uyanık. ... Cüruflar ve Cüruflu Çimentolar- Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yayınları ...

Beton Basınç Dayanımı: Yüksek Fırın Cürufu Nedir?

Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu kullanımı, betonda yüksek dayanıklılık, düşük hidratasyon ısısı ve yüksek nihai dayanım değerleri sağlar. Beton basınç dayanımı ve beton performansını iyileştirmesinin yanı sıra çevresel faydaları da bulunur. Çimento klinkerinin daha az kullanılmasını ve ...

Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Mekanik

İnce agreganın yüksek fırın cürufu veya bazaltik pomza ile yer değiştirme yüzdeleri bu çalışmada değişik şekillerde araştırılmıştır. Üretilen betonların aşınma dayanımları araştırılmıştır. Beton aşınmaları TS 2824 EN 1338'e göre belirlenmiştir.

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren …

yüksek kireçli uçucu kül, içerdiği yüksek serbest CaO ve yüksek SO3 miktarları sebebiyle çimento ve beton ile ilgili standartlara uymamakta (Er doğan ve diğ., 2003), sürekli olarak depolanmaktadır. Dolayısıyla bu kül için bir kullanım alanı bulmak faydalı olacaktır.